AVIS Lease

Od novembra 1996 pôsobí AVIS aj na Slovensku. V priebehu jedenástich rokov svojho pôsobenia dosiahla výrazné úspechy vo veľkosti automobilového parku, v množstve ponúkaných kategórii vozidiel a rovnako i v kvalite služieb a ponúkaných produktov, medzi ktoré patrí i operatívny leasing. Sprístupnením svojich služieb na celom území krajiny sa AVIS stal celoslovensky pôsobiacou spoločnosťou.

Pre ďalšie skvalitňovanie a sprehľadnenie AVISom ponúkaných služieb došlo v roku 2003 k vytvoreniu samostatnej divízie AVIS Lease, ktorej hlavná činnosť je zameraná výlučne na poskytovanie služieb v oblasti operatívneho leasingu motorových vozidiel. Počas tohto i keď nie príliš dlhého obdobia samostatného pôsobenia, si značka AVIS Lease nie len udržala, ale práve sústredením svojho úsilia a využívaním medzinárodných skúsenosti, vysoký štandard AVIS dokázala posunúť ďalej.

Našim cieľom je, aby spoločnosť AVIS Lease bola pre zákazníka vždy prvou voľbou a to prostredníctvom vysokého štandardu nami poskytovaných služieb, poctivého prístupu a seriózneho riešenia. Cieľavedomo sa pri tom usilujeme o to, aby sme vyhoveli potrebám našich klientov.

Úspešný chod spoločnosti si, okrem iného, vyžaduje taktiež disponovať kvalitným vozovým parkom. To však so sebou prináša nielen zvyšujúci sa objem nutnej administratívy, starostí s prevádzkou a servisom, riešením poistných udalostí, ale v neposlednom rade i výber nových a odpredaj ojazdených vozidiel, kontrolu nákladov a s tým spojeným a aj jedného, či niekoľko zamestnancov naviac. Dovoľte nám tieto starosti prevziať na nás a Vám tak ponechať priestor pre plnohodnotné sa venovanie činnostiam, ktoré priamo súvisia s Vašim predmetom podnikania a ktorá Vám samozrejme prináša zisk.

Cieľom spoločnosti AVIS Lease je ušetriť Vás od povinností týkajúcich sa prevádzky Vášho vozového parku. Ponúkame Vám operatívny prenájom automobilov, ktorého rozsah určujete Vy a to v závislosti od Vašich potrieb a prianí. Naše služby siahajú až po úplné administratívne prevzatie Vášho vozového parku do správy našej spoločnosti a to na vopred dohodnuté obdobie a za vopred stanovených podmienok a poskytovania služieb.