Cenník poplatkov

CENNÍK POPLATKOV ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

(platný od 18.10.2021)

Výška poplatku bez DPH

NÁZOV POPLATKU

Osobitné povolenie k jazde

25,00 €

Povolenie k jazde, overenie od notára

50,00 €

Predčasné ukončenie na žiadosť klienta

150,00 €

Účasť na pred-obhliadke

50,00 €

Predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu poistnej udalosti (totálna škoda, odcudzenie)

100,00 €

Predĺženie doby trvania zmluvy

150,00 €

Rekalkulácia splátok na žiadosť klienta

100,00 €

Povolenie užívania predmetu zmluvy tretím subjektom v priebehu trvania zmluvy

100,00 €

Realizácia postúpenia práv zo zmluvy

výška mesačnej splátky

Vystavenie potvrdenia o trvaní zmluvy, platobnej disciplíne, výške záväzkov a pod.

30,00 €

Identifikácia platby zákazníka bez uvedenia variabilného symbolu

15,00 €

Neoznámenie zmeny údajov o klientovi (adresa, meno, hospodárska situácia a iné)

330,00 €

Zaslanie písomnej výzvy poštou

25,00 €

Obnovenie zmluvného vzťahu po predčasnom ukončení zmluvy

150,00 €

Poplatok za administratívne riešenie škody na vozidle

50,00 €

Nedodanie nehodového protokolu Prenajímateľovi do 24 hodín od ukončenia prenájmu

60,00 €

ODHAD VYČÍSLENIA ŠKODY

Škrabanec na lakovanej ploche do 5 cm bez preniknutia pod povrch laku

0,00 €

Štiepky na prednej časti vozidla bez deformácie (s výnimkou skla)

Deformácia karosérie s priemerom menším než veľkosť priemeru mince 1,- EUR bez poškodenia farieb

Poškodenia na diskoch / pukliciach do 1 cm

Diera vo výplni kat. N do veľkosti 1€ mince

Poškodenie hrany dverí, veľkosť S a M

Jemné škrabance za kľučkou dverí

Akékoľvek povrchové poškodenia – nepreniknuté pod povrch laku – nad 50mm (5cm) - vo vzdialenosti okruhu menej ako 30 cm

150,00 €

Poškodenie laku na spätnom zrkadle alebo kľučke dverí

150,00 €

Akékoľvek 2 povrchové poškodenia na 1 diely – nepreniknuté pod povrch laku – nad 50mm (5cm) - vo vzdialenosti okruhu 30 a viac cm

Spoluúčasť 166.00 € - 300.00€

Škrabanec preniknutý pod povrch laku s priemerom väčším ako 5mm

Spoluúčasť 166.00 €  - 290.00 €

Deformácia väčšia ako 1€ minca

Poškodenie striebornej časti predného/zadného nárazníku

Poškodenie plastovej lišty na úžitkovom vozidle

Spoluúčasť 166.00 € -250.00 €

Poškodenie plastovej lišty nad blatníkom

Poškodenie drevenej podlahy na úžitkovom vozidle

Poškodenie vnútorného blatníka na úžitkovom vozidle

Spoluúčasť 166€ - 290,00 €

Lakovanie 1 dielu s výmenou znaku

SPOLUÚČASŤ

Lakovanie 1 dielu pri vozidlách s 3-vrstvovým perleťovým lakom

SPOLUÚČASŤ

Poškodenie / strata puklice

50.00 € - 100.00 €

Poplatok za natankovanie nesprávneho paliva

250€ + dodatočné náklady

Veľké poškodenia (veľkosť L)

SPOLUÚČASŤ

Poškodenia viacerých dielov ak vznikli pri jednej PU

Prasknuté diely

Poškodenie nárazníka pri kategórii N

400,00 €

Poškodenia čelného skla (podľa typu vozidla)

SPOLUÚČASŤ

Oprava čelného skla zaliatím

60,00 €

Zaleštenie disku

100,00 €

Poškodenie disku (podľa typu vozidla)

SPOLUÚČASŤ

Poškodenie pneumatiky (podľa typu vozidla)

70.00 € - 250.00 €

Opraviteľný defekt

30,00 €

Poškodenie interiéru

individuálne v závislosti od poškodenia

Poškodenie nákladného priestoru úžitkového vozidla

individuálne v závislosti od poškodenia

Vnútorná výplň posuvných dverí - Renault Master

350,00 €

Vnútorná výplň ľavá zadná nad blatníkom - Renault Master

350,00 €

Vnútorná výplň pravá zadná nad blatníkom - Renault Master

350,00 €

Vnútorná výplň ľavá predná - Renault Master

350,00 €

Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Renault Master

150,00 €

Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Renault Master

150,00 €

Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter

150,00 €

Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter

150,00 €

Vnútorná výplň posuvných dverí - Mercedes-Benz Sprinter

150,00 €

Čistenie a strata

Znečistený interiér vozidla

150,00 €

Znečistený interiér - tepovanie vozidla

150,00 €

Fajčenie vo vozidle

150,00 €

Strata technického preukazu

75,00 €

Poškodenie / strata EČV

100,00 €

Strata kľúču

100,00€ +  hodnota nového kľúča a kódovania

Strata zelenej karty

20,00 €

Strata povinnej výbavy vozidla

20,00 €

Strata náradia od vozidla

50,00 €

Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla

100,00 €

INÉ POPLATKY

Poplatok za potrebu vykonania STK na vozidle v súvislosti s poškodením niektorého z bezpečnostných prvkov vozidla ako zavesenie kolies, deformačné zóny, systém airbagov, riadenie alebo brzdy

150,00 €

Poplatok za úkon na dopravnom inšpektoráte

30,00 €

Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti

50,00 €

Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla

100,00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (časový interval)

500,00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac)

500,00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac)

1000,00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 15 000 km a viac)

1500,00 €

Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy

100,00 €

Administratívny poplatok

25,00 €

Administratívny poplatok za spracovanie pokuty

25,00 €

Manipulačný poplatok

25,00 €

Odovzdanie vozidla na dohodnutom mieste mimo sídla Prenajímateľa (iba v rámci BA)

30,00 €

Dočistenie vozidla (ak je auto možné skontrolovať, ale nie je dostatočne čisté)

60,00 €

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla

60,00 €

Dezinfekcia chladiarenského vozidla

100,00 €

Neodstránené reklamné polepy

80,00 €

Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia)

200,00 €

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme

30,00 €

Zmeškanie dohodnutého termínu v servise

19,00 €

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa

200,00 €

Poplatok za odobratie vozidla

450,00 €

Poplatok za prevoz vozidla

50 € + 0.50€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou

300,00 €

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom

500,00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP

Poplatok za maximálne opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (hrúbka pri 0 km je 7,2 mm, maximálne opotrebenie je, keď hrúbka platničky klesne pod 3,5 mm)

350,00 €

Poplatok za nadmerné opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (tolerancia 20% opotrebenie pri každých 10.000 km, max. opotrebenie je pri 40.000 km, kedy hrúbka platničky je 3,5mm, poplatok sa alikvotne prepočíta podľa nájazdu km a poklesu hrúbky platničiek)

0.00 – 350.00 €

Poplatok za maximálne opotrebenie predných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá)

250,00 €

Poplatok za maximálne opotrebenie zadných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá)

300,00 €

Neoznámenie vzniku škody na vozidle počas prenájmu Prenajímateľovi do 24 hodín od momentu jej vzniku (za každú škodu posudzovanú jednotlivo)

100,00 €

Návšteva iného ako zmluvného servisu Prenajímateľa

250.00 € + rozdiel v cene práce

Neoznámenie škody spôsobenej vozidlom Prenajímateľa tretej osobe

500.00 € + suma krátenia poistného plnenia

Poplatok za neabsolvovanie TK / EK

360,00 €

Poplatok za presun pneumatík mimo prenajímateľom určených servisných stredísk

45,00 € pri druhom presune (prvý je bezplatný)

Pokuta za falšovanie merania počítadla kilometrov

1 000,00 €

Poplatok za neodovzdanie tzv. veľkého technického preukazu k vozidlu pri obmene za tzv. malý technický preukaz k vozidlu

100,00 €

Pokuta za odstránenie monitorovacieho zariadenia

100,00 €

Znehodnotenie/odlepenie asistenčnej nálepky

5,00 €

Špecifické poplatky pre chladiarenské vozidlá

Poškodenie vnútorného úložného priestoru podľa rozsahu

500.00 - 2000.00 €

Poškodenie podľahy - prasknutie, hlboké poškodenie podľahy

1 000,00 €

Chýbajúci doraz na zadných posuvných dverách

330,00 €

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody.Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby prestavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má AVIS nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. AVIS si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

;