Cenník poplatkov

CENNÍK POPLATKOV ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

(platný od 18.10.2021)

NÁZOV POPLATKU

Výška poplatku bez DPH

Osobitné povolenie k jazde

20.00 €

Povolenie k jazde, overenie od notára

35.00 €

Pristavenie/prevzatie v BA za prenájom

18.00 €

Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 1 - do 50 km

30.00 €

Pristavenie mimo BA  - OKRUH 2 - do 100 km

45.00 €

Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 3 - do 150 km

60.00 €

Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 4 - do 250 km

90.00 €

Poplatok za dotankovanie

10.00 €

Predčasné ukončenie na žiadosť klienta 

100.00 €

Účasť na pred-obhliadke

150.00 €

Predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu poistnej udalosti (totálna škoda, odcudzenie)

100.00 €

Posun doby splatnosti splátky v rámci mesiaca (posun o max.14 dní)

30.00 €

Predĺženie doby trvania zmluvy

100.00 €

Rekalkulácia splátok na žiadosť klienta

100.00 €

Povolenie užívania predmetu zmluvy tretím subjektom v priebehu trvania zmluvy 

50.00 €

Realizácia postúpenia práv zo zmluvy

100.00 €

Vystavenie potvrdenia o trvaní zmluvy, platobnej disciplíne, výške záväzkov a pod.

30.00 €

Identifikácia platby zákazníka bez uvedenia variabilného symbolu

10.00 €

Neoznámenie zmeny údajov o klientovi (adresa, meno, hospodárska situácia a iné)

330.00 €

Zaslanie písomnej výzvy poštou

20.00 €

Obnovenie zmluvného vzťahu po predčasnom ukončení zmluvy

150.00 €

Obhliadka vozidla pred vrátením

30.00 €

Nedodanie nehodového protokolu Prenajímateľovi do 24 hodín od ukončenia prenájmu

30.00 €

Povolenie k jazde do krajiny, v ktorej je vyhlásená karanténa kvôli vírusu COVID-19

2.500 €

ODHAD VYČÍSLENIA ŠKODY

Vyčíslenie poškodenia

Malého rozsahu - oprava defektu

30.00 €

Malého rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie - lakovanie

200.00 €

Malého rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie - lakovanie dielu v prípade trojvrstvového perleťového laku

350.00 €

Malého rozsahu - zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie

100.00 €

Malého rozsahu - prasklina v čelnom skle do 10 mm

33.00 €

Malého rozsahu - poškodenie puklice / kus

30.00 €

Strata / zničenie puklice

60.00 €

Malého rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii

Výška spoluúčasti

Poškodenie zliatinového disku kolesa 14", 15", 16", 17"

150.00 €

Poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 15", 16", 17"

Výška spoluúčasti

Väčšieho rozsahu - poškodenie disku a pneumatiky

Výška spoluúčasti

Väčšieho rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii

Výška spoluúčasti

Väčšieho rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie

150.00 €

Väčšieho rozsahu - deformácia, prasknutie dielu

Výška spoluúčasti

Väčšieho rozsahu - poškodenie čelného skla

Výška spoluúčasti

Väčšieho rozsahu - poškodenie bočného / zadného skla

Výška spoluúčasti

Väčšieho rozsahu - poškodenie elektrického kábla

200.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie podlahy úžitkového vozidla

500.00 - 2000.00 €

Väčšieho rozsahu - deliaca stena v úžitkovom vozidle

1000.00 - 1700.00 €

Väčšieho rozsahu - poškodenie alebo strata dorazu na dverách úžitkového vozidla

330.00 €

Poškodenie nákladného priestoru úžitkového vozidla (blatníky, výplne)

80.00 - 300.00 €

Poškodenie alebo strata EČV

200.00 €

Lakovanie strecha, kapota

200.00 €

Lakovanie spätné zrkadlo, kľučka dverí 

100.00 €

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody.Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby prestavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má AVIS nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. AVIS si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

INÉ POPLATKY

Výška poplatku bez DPH

Pokuta za neabsolvovanie technickej a emisnej kontroly v zákonnej lehote

250.00 €

Poplatok za úkon na dopravnom inšpektoráte

25.00 €

Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla

200.00 €

Náhrada za stratu zelenej, alebo bielej karty

20.00 €

Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla

330.00 €

Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla

20.00 €

Náhrada za stratu náradia od vozidla

50.00 €

Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti

40.00 €

Fajčenie vo vozidle

200.00 €

Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla

100.00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac)

1 000.00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom(prekročenie o 10 000 km a viac)

1000 €, respektíve náhrada škody

Administratívny poplatok - všeobecný úkon

15.00 €

Administratívny poplatok - riešenie pokuty

25.00 €

Odovzdanie vozidla na dohodnutom mieste mimo sídla Prenajímateľa (iba v rámci BA)

30.00 €

Odobranie vozidla od Nájomcu

200.00 €

Dočistenie vozidla (ak je auto možné skontrolovať, ale nie je dostatočne čisté)

60.00 €

Nadmerné znečistenie interiéru vozidla (okrem tepovania)

100.00 €

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla

15.00 €

Tepovanie vozidla

150.00 €

Dezinfekcia chladiarenského vozidla

100.00 €

Neodstránené reklamné polepy

80.00 €

Natankovanie nesprávneho paliva do vozidla

250.00 € + prípadné dodatočné náklady

Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia)

40.00 €

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme

30.00 €

Zmeškanie dohodnutého termínu v servise

19.00 €

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa

40.00 €

Poplatok za odobratie vozidla

450.00 €

Poplatok za prevoz vozidla (do 100 km)

0.25€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Poplatok za prevoz vozidla (101 - 300 km)

0.30€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Poplatok za prevoz vozidla (301 - 600 km)

0.30€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Poplatok za prevoz vozidla (601 km a viac)

0.50€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou

300.00 €

Poplatok za návštevu iného ako zmluvného servisu Prenajímateľa

250.00 € + rozdiel v cene práce

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom

500.00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.